Annamalai K IPS

Vinay Raj Somashekar

Ramesh Kumar

Guru Charan

Anil Shetty

Iffat Khan

Sankalp Mohan Sharma

Sameer Dhanrajini

Priya Chetty-Rajagopal

Rajeev Rajagopal

TEDxDSCE 2018

Click for entire playlist

"ACT"

For more photos visit flickr